လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစ ...

မင္းေျမာက္တန္ဆာ

မင္းေျမာက္တန္ဆာဟူသည္ မင္းဧကရာဇ္တို႔၏ အေဆာင္အေယာင္ကို ေခၚသည္။ ေရေျမေသဌ္နင္း ဘုရင္မင္းတို႔ ဘိသိက္မဂၤလာအခါေတာ္တြင္ ဆင္ယင္ကိုင္စြဲေသာ အေဆာင္အေယာင္ငါးပါးကို မင္းေျမွာက္တန္ဆာငါးပါး ဟုေခၚသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
  1. သန္လ်က္
  2. ထီးျဖဴ
  3. မကိုဋ္ (သင္းက်စ္)
  4. ေျခနင္း
  5. သားျမီးယပ္
တို႔ျဖစ္သည္။
ယင္းတို႔သည္ ျပည့္ရွင္မင္းတို႔၏ ရတနာအေပါင္းတို႔ထက္ ျပဠာန္းေသာရတနာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပဌာနရတနာဟုေခၚသည္။ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ ထီးျဖဴကိုေဆာင္းမုိးလ်က္ ရင္ခြင္ထက္ သားျမီးယပ္ပိုက္၍ နဖူးျပင္၀ယ္ တင့္တယ္စြာ သင္းက်စ္ကိုဆင္ယင္ျပီးလွ်င္ ေျခတြင္ေျခနင္းစီးလ်က္ သန္လ်က္စဲြကာ ဘိသိက္မဂၤလာ ခံယူၾကသည္။ ရဟန္းတြင္ သိကၡာ၊ မင္းတြင္ ဘိသိက္ ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးတို႔ကို ဆင္ယင္သံုးစြဲလ်က္ ရာဇဘိသိက္ခံေသာမင္းကိုသာ မင္းဟု သမုတ္အပ္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...